Sakwe sakwe

Ni umukino ukinwa nabantu babiri kandi urimo ubwenge bwinshi cyane

BISAKUZO

 IBISAKUZO

Ibisakuzo ni umukino wo mu magambo, ibibazo n’ibisubizo bihimbaza abakuru n’abato kandi birimo ubuhanga. Nkuko amateka y’ubuvanganzo nyarwanda abigaragaza, ibisakuzo nabyo byagiraga abahimbyi b’inzobere muri byo, bahoraga bacukumbura ijoro n’umunsi, kugirango barusheho kunoza no gukungahaza uwo mukino. Dore zimwe mu ngero z’ibisakuzo. Sakwe, Sakwe ______ Soma 

1. Nagutera icyambuka amazi kitagira amaguru “IJWI ‘’ 

2. Nagutera icyo utazi utabonye “UBUTO BWA SO NA NYOKO “ 

3. Hagarara hakuno,mpagarare hakurya turate abeza ‘’AMENYO “ 

4. Hakurya ni umukoki,hakuno ni umukoki “IKIBUNO “ 

5. Mpagaze mu ishyamba rimpa umwezi “IBARIZO “ 

6. Ngeze mu ishyamba rirahungabana “INZARA Y’UMUSORE “ 

7. Nshinze umwe ndasakara “ICYOBO “ 

8. Nyirabakangaza ngo mutahe “IMBEHO KU RUGI “ 

9. Inka yanjye nyikama igaramye “UMUVURE “ 

10. Twavamo umwe ntitwarya ‘’ISHYIGA “ 

11. Mpagaze mu mpinga mpenera ab’epfo “UMUBAGAZI “ 

12.Mutamu irabyina mu gatabire “IMBWA MU MASINDE ‘’ 

13.Uwagaca yaba ari umugabo ‘’KUBUZA UMURYI KURYA ‘’ 

14. Ngeze mu rutoki abasirikare baramfata “IBISHOKORO “ 

15. Nkubise urushyi rurumira “IBARA RY’INKA “ 

16. Hakurya urwererane ,hakuno urwererane “URURABO RW’AMASHAZA “ 

17. Abakobwa banjye barara bahagaze bwacya bakaryama “IMYUGARIRO “ 

18.Hakurya mu bihuku “IBIZU BITAGIRA ABANTU “ 

19.Nahuye na cya matimbatimba cya maguru umunani kigiye kugura umunyu kwa mirongwitanu’’IGITAGANGURIRWA ‘’ 

20.Mutumbajuru wa rujugira ‘’UMWUMBA W’INSINA’’ 

21.Sogokuru aryoha aboze ‘’ UMUNEKE ‘’ 

22.Ruganzu araguye n’ingabo ze ‘’ IGITOKI ‘’ 

23. Karavugira ibuhanika ‘’ INGASIRE’’ 

24.Ayi napfa nakira ,simbizi ‘’AKANYONI KARITSE KU NZIRA’’ 

25.Inka yanjye nyizirika ku nzira uyinyuzeho wese akayishitura ‘’URUTORYI ‘’ 

26. Rukara aratema umuvumba “ URWEMBE MU MUSATSI” 

27. Rukara rw’umwami yicarira abagabo batatu “INKONO “ 

28. Faraziya aceza yicaye “AKAYUNGURUZO “ 

29. Abakobwa banjye bikwije impindu bose “IMIRIZO Y’IMBEBA “ 

30. Nkiza ibyo bitoki bya so binsaba inyama “IBABI BY’IBIBONOBONO “ 

31. Mpiritse indobo ikwira hose “AMAGAMBO YO KU RUREMBO “ 

32. Mpagaze mu gahinga nyarira ab ‘epfo “IMVURA” 

33. Icyo nsasira ntikirame “IKAWA “ 

34. Nshukuye urwina sinatara “IGIHANDURE “ 

35. Havuyemo umwe ntitwabimenya “UBWATSI BUSAKAYE INZU “ 

36.Nagutera ruganwa iganira n’abantu “TEREFONI “ 

37.Abana b’Umwami bicaye ku ntebe imwe ‘’INTOKI KU BIGANZA ‘’ 

38. Ko undora ndaguha ‘’IMYENGE Y’INZU ‘’ 

39. Sakuza n’uwo muri kumwe ‘’URURIMI RWA WE ‘’ 

40. Ndi kagufi nahina so “ICYANZU “ 

41. Aka kariza so “AKANYARIRAJISHO “ 

42. Karatembashyashya “AMAZI KU ITEKE “ 

43. Abakobwa banjye banagana amajosi “URUGOYI RWIBISHYIMBO “ 

44. Hari agate utakurira “UMUNYERERI “ 

45. Hakurya duuuuuu,hakuno duuuuuu “IBIRADIYO BITEGANYE “ 

46. Kamanutse kibarangura no hasi kati nkaba nzasubirayo ndakambura data “AKABABI K’UMUVUMU “ 

47. Zenguruka duhure “UMUKANDARA “ 

48. Nicaye iwacu murika isi “IZUBA “ 

49. So na nyoko bapfaga iki “AKAYUZI KO MU RUBIBI “ 

50. Iyo umugabo ageze mu rutopki abanza iki “IKIVUGIRIZO “ 

51. Iyo umugore ageze mu rutoki abanza iki “INYAMUNYO “ 

52. Iki gikunda inshyi “AKAYUNGURUZO “ 

53.Ariya mabuye ya rubarabara wayabara ukayarangiza “INYENYERI “ 

54. Nta kujya mu bajiji utari umujiji “UMUGINA MU RUFUNZO “ 

55. Mpagaze inaha ndasa kwa myasiro I Burundi ‘’UMURABYO “ 

56. Dore aho so arenga n’ibikote bibi “IKIVUMVURI “ 

57. Inka yanjye yimira mu kinono ,ikabyarira mu ihembe “IGITOKI “ 

58. Gakore bakwice “:AGAKONO K’INZARA “ 

59. Nagutera nakwiteguye “GUSITARA “ 

60. Ngiye mu rutoki nsimbuka abapfumu bapfuye “IMITUMBA “ 

61. Ni iki cyatanze umuzungu kwambara karuvati “ICYIYONI “ 

62. Nagiye I Kigali ndi umusenzi ngaruka ndi umuzungu “IGITOKI CYA KAMARA “ 

63. Dombidori “INTORE MU RWABYA “ 

64. Dore abakobwa berekana amabere “AMAPAPAYI “ 

65. Mira isupu nkasiga inyama “IBIKONGORWA BY’IBISHEKE “ 

66. Ngiye guhamba so agaruka ankurikiye “IVU “ 

67. Ko twagendanye wambwiye iki “IGICUCUCUCU “ 

68. Ndya nkurye “URUSENDA “ 

69. Ishime nyoko aratwite “URWINA “ 

70. Nikoreye isi ntengata ijuru “INZARA N’INYOTA “ 

71. Dore mukara yateye ku irembo “AMASE “ 

72. Akari inyuma ya Ndiza urakazi “AKANYANA MU NDA YA NYINA” 

73. Mama arusha nyoko kwambarira ubukwe ”IKIGORI “ 

74. Intara za nyirabangana zingana zose “ISI N’IJURU “ 

75.Njya mu nzu kagasigara hanze “AGATSINSINO’’ 

76.Mvuye aha nta iminopfu ndinda ngera aho nshaka ‘’ISAKAMBURIRA RY’INZU’’ 

77. Umwana wanjye yirirwa agenda akarara agenda ‘’ UMUGEZI’’ 

78. Biteganya bitazahura “INKOMBE Z’URUZI “ 

79. Nagutera akazibaziba ka ntibazirikana rubanda bashishwa nabi”GUSABA UWO WIMYE “ 

80. Inka yanjye nyikama igenda “URUYUZI “ 

81. Fata utwangushye tujye kuvoma iriba ridakama “ISHURI “ 

82. Abambari b’I Rurinda bambarira inzogera ikuzimu “UBUNYOBWA “ 

83. Mpinga mu gahinga nkasarura mu gapfunsi “UMUSATSI “ 

84. Inyana y’ishyanga iratema ishyamba “AGAHINDA K’UMUTIMA “ 

85. Icwende ryange iyo riba bugufi mba ngukoreyemo “UKWEZI ‘‘ 

86.Mfite inka yanjye nyiragira ku manga ntitembe “AMATWI “ 

87. Nyirandarindari ‘’ INDA MU RUHARA ‘’ 

88. Abasore b’i Gisaka barasa n’abakiri bato ’’ISUSA ‘’ 

89. Akababaje umugabo kamurenza impinga ‘’IFARANGA ‘’ 

90. Zisa zitagira isano “INKOKO N’INKWARE ‘’ 

91. Ni iki cyatanze umuzungu kwicara mu ifuteyi ‘’IMBARAGASA ‘’ 

92. Umuzungu atwara imodoka umusatsi uri hanze “IKIGORI ‘’ 

93. Nteye agapira kagera I Roma ‘’IBARUWA ‘’ 

94. Magurijana arajajaba I Janjagiro ‘’UMUKONDO W’INYANA ‘’ 

95. Imana y’I Burundi irashoka ntitahe “AGAHINDA K’INKUMI “ 

96. Inka yanjye irishiriza mu mishito igataha mu mishito “URURIMI “ 

97. Inkuba ikubita ikwerekejeho umugongo “UMUHETO “ 

98. Ino karahari na Kongo karahari “IFARANGA “ 

99. Inzu yanjye nayisakariye ku nkingi imwe “ICYOBO ‘’ 

100. Karisimbi irahongotse “IGISATE CY’UMUTSIMA “ 

100.Karisimbi irahongotse =“IGISATE CY’UMUTSIMA “ 101. Kamanutse kibarangura no hasi kati nkaba nzasubirayo ndakambura data “AGATONYANGA K’IMVURA “ 

102. Karaguza indwi katagira n’imwe “AGASUZI “ 

103. Kera imbere ,kakirabura inyuma,kagatona I Bwami “IGITOKI “ 

104. Kirisha amazuru “UMUVUBA “ 

105. Ndaguteruye ndakwesa,urahindukira urandeba ‘’UBUNYERERI “ 

107. Ngatake, ngatature ,ngashimire ubwiza kameze “INYENYERI ‘ 

108. Ngira imbehe nyinshi ariko nkabura iyo ndiraho “IBIGANZA “ 

109. Ngira inka nyisasira amahina nkayorosa andi “URURIMI “ 

110. Ninjye muzindutsi wa cyane nasanze umuzimu yicariye ukuguru “INKWARE ‘’ 

111. Nubatse urugo hejuru y’urupfu “UBWATO HEJURU Y’IKIYAGA “ 

112. Ruvudukana imbaraga ,rukavumera rutagira amahembe “IMODOKA “ 

113. Zishotse zitendeje,zikuka ziteye hejuru “ABAVOMYI “ 

114. Mfite abakobwa benshi ,ariko uwapfuye ijisho muri bo yabatanze gusabwa ‘INOPFO “ 

115. Ninjye muzindutsi wa cyane, hari aho nasanze umuzimu yiyunamiriye “UMUTEGO “ 

116. Ninjye muzindutsi wa cyane, hari aho nasanze umuzimu yikoreye inyama “ISAKE IFITE IBIROKOROKO “ 

117. Ko So na Nyoko bameze uruhara ,inzoga z’I Bwami zizikorera nde “IGIHAZA “ 

118. Byumve uhore “UMUSUZI WA SO ’ 

119. Nyoko si ukunnya arahurutura ‘’AKAYUNGURUZO “ 

120. Nyabugenge n’ubugenge bwayo “INKA GUCURIKA ICEBE NTIMENE AMATA” 

121. Nyabugenge n’ubugenge bwayo “INKOKO GUCUTSA ITAGIRA AMABERE’’ 

122. Nyabugenge n’ubugenge bwayo “INZOKA KUGENDA ITAGIRA AMAGURU” 

123. Nyabugenge n’ubugenge bwayo “INKA KUBA UMUKARA IGAKAMWA AYERA” 

124. Karadundaraye “AKABYINDI K’UMUSHUMBA “ 

125. Cyasamye kitaryana “IKIRYANGO CY’INZU “ 

126.Mfite inka 12,iyo inyota inyishe mfata imwe nkayica umutwe nkayinywa amaraso “IKAZIYA YA PRIMUS “ 

127.Ndi mugufi nahina So “ICYANZU “ 

128.Icwende ryanjye ribaye kure mba ngukoreyemo “UKWEZI “ 

129.Mugongo mugari mpekera abana “UBURIRI “ 

130.Nijye muzindutsi wa cyane nasanze aho umukecuru yunamye “UMWUMBA W’INSINA “ 

131.Mpagaze mu Rwanda ndeba mu mahanga “TELEVIZIYO “ 

132. Nagutera inyamaswa igendesha amaguru 4 mu gitondo,amaguru 2 saa sita n’amaguru 3 nimugoroba “UMUNTU “ 

133.Nkubise urushyi rurumira “IBARA RY’INKA “ 

134.Nyangufi arasekura uburo “IFUNDI MU MURAMA “ 

135.Inka yanjye nyikama igaramye “UMUVURE “ 

136.Abana b’umwami bicaye ku ntebe imwe “INTOKI KU KIGANZA “ 

137.Mfite inka yimira mu ibondo ikabyarira mu rubavu “IKIGORI “ 

138.Nyuze mu rutoki abasirikare baramfata “IBISHOKORO “ 

139.Abana banjye bambaye ibisa by’ibitambaro “IMYAMBI Y’IKIBIRITI” 

140.Mpagaze inyuma nibonamo imbere “KWIREBERA MU KIRAHURI” 

141.Abana banjye bikwije impindu bose “IMIRIZO Y’IMBEBA “ 

142.Kirabyataraye “IKIBYINDI CY’UMUSHUMBA” 

43Kirabyataraye“ICYUBAHIRO CY’UMUCUZI”ahandi bavuga “AMABYA Y’UMUCUZI” 

144.Nkiza ibyo bitoki bya so binsaba inyama “IBIBABI BY’IKIBONOBONO” 

145.Mama shenge “UMWANA W’URUHINJA” 

46.Ibuguti,ibuguti “IMPYISI IBUGUTIRA UMUPFU “

147.Ibuguti,ibuguti “IHENE IBUGUTIRA AMATOVU “ 

148.Ndagiye ku manga Imana nibishaka nzacyura “UMUGORE UTWITE “ 

149.Nagutera urupfu duseka “KUKWANDUZA SIDA “ 

150.Igira hino ncuti “IKIRINGITI" 

151.Hakurya ni urwererane ,hakuno ni urwererane “URURABO RW’IKAWA” 

152. Hakurya ni urwererane ,hakuno ni urwererane “URURABO RW’AMASHAZA” 

152.Ko Data na So bameze uruhara,inzoga z’I bwami zizikorera nde “IGIHAZA “ 

153.Kwigerezaho yikoreye ibyo atazi umubare “UMUSATSI KU MUTWE “ 

154.Akabaje umugabo kamurenza impinge “IFARANGA “ 

155.Kati parararara, kati pa “IFARANGA KU MEZA “ 

156.Nshinze umwe ndasakara “ICYOBO “ 

157.Zagarika amahembe ntiwamenya izo nyoko yakowe” “IMIGARA Y’ MINYINYA 

158.Zagarika amahembe ntiwamenya izo nyoko yakowe “IBITI BY’IKAWA” 

159.Narazindutse mbona inzira y’umukara”KABURIMBO “ 

160.Ni iki cyatanze umuzungu kwambara karuvati “IKIYONI “ 

161.Cyasamye kitaryana “IKIRYANGO CY’INZU“ 

162.Ko tuvuka ku muntu ukwe ntiduse “UMUZUNGU N’UMWIRABURA “ 

163.Ujya kurasa inkuba arabandarara “KWATSA MU ZIKO “ 

164.Nabonye umugenzi urara agenda “UMUGEZI “ 

165.Mutumbajuru wa rujugira “UMWUMBA W’INSINA “ 

166.Nteye agapira kagera I Roma “IBARUWA “ 

167.Nicaye iwanjye nzengururka isi yose “TELEVIZIYO “ 

168.Mfite inkwi zanjye zumye,ariko nazicana ntizake “AMAHEMBE Y’INKA “ 

169.Ayiiiiii,ayiiiiiiii ,”UMUKOBWA UBONYE IWABO HASHYA “ 

170.Nteye igiti gikwira isi yose “IJAMBO RYA PEREZIDA “ 

171.Tabara Sogokuru bamutaye ku munigo “IGIKATSI “ 

172.Nyuze mu nsi y’urugo bamfunda ibirozi “IBIBOGA BYAGAZE “ 

173.Nyiramikuku arakukuza mu mikuku ya Shyorongi “IGIHERI MU RUHARA ‘’ 

174.Bihu byumye arenze urugo “IKIYONI “ 

175.Nyiramakaraza imana y’I Karagwe ,aragiriye ku ishyamba “IKIRUNGURIRA “ 

176.Mpagaze ku ruhiza nyara I Buriza nti Bahinzi nimuhingure “ICYUMWERU “ 

177.Kambaye inkonya katazi iyo zavuye “URUHINJA “ 

178.Nzamutse umusozi ndizihirwa “UMUGORE UJYA IWABO “ 

179.Jugujugu matenbe “INYUNDO “ 

180.Nkubise intobo mu mazi igenda ivuga amanjyanjya “UMUPIRA” 

181.Nyiramariza ari mu mpinga “INDABO Z’AMASHAZA ‘’ 

182.Maguru mane ahagaze kuri maguru mane ashaka maguru mane “ INJANGWE IHAGAZE KU MEZA ISHAKA IMBEBA “ 

183.Bwenge bwa none bwagutana “KUDASHYIRA INGASIRE MU MASAKA NGO IYASYE “ 

184.Fata akebo mfate akandi tujhye gitara intagwira “UBWOYA BW’INKA “ 

185.Kacira bucece “ICEBE RY’INKA ‘’ 

186.Ni iki cyatanze umuzungu kugenda mu ivatiri “AKANYAMASYO “ 

187.Nyirabyuma ndashya umugongo “INKONO KU ZIKO “ 

188.Mugongo mugari mpekera abana “URUTARA ‘’ 

189.Urira rubariro ubone ishyano “UBURIRI BW’UMWAMI ‘’ 

190.Mpagaze ku rutare mpamagara Majigo nti amata y’abashumba yabuze ‘UMUGONO W’ISHASHI “ 

191.Ndakubise ndirahira nijye mutware wa Mburamatare “GUSITARA “ 

192.Natumba naturika ni ibuye rya Kagbayi “ISHAPURE N’AMASENGESHO “ 

193.Mukore ubone “UMWANA W’ UMWAMI ‘’ 

194.Kanjengereje karakanyagwa “IMVUNJA MU KIRENGE “ 

195.Rutinduka yitabiriye guhamba umuturanyi we ‘GUTARA IBITOKI “ 

196.Nyamara naza nkaguha amahoro “IBITOTSI BYA MU GITONDO ‘’ 

197.Yankamiye mu kitoze ,angaburira ibiryoshye “ IBIRYO BIRI MU NKONO IFITE IMBYIRO “ 

198.Mpa umweru wanjye ngabire abana “AMATA “ 

199.Inyundo za bene Ntwari bazikubita hasi ntizimene isi ‘IBINONO BY’ INKA “ 

200. Inkera y’ I Busasamana bayirara ku manywa “ISOKO ‘ 

201. Nagutera uruhehe rudatokorwa « SIDA  » 

202. Ijisho ryanjye rimurika hose « IZUBA» 

203. Rutuku mu gitebo « UMUZUNGU MU MODOKA» 

204. Hari ikintu ,uretse wowe n’abandi baragikoresha : « IZINA RYAWE» 

205. Nabonye umugenzi ku nziga ebyiri « IGARE  » 

206. Ngeze mu nzira mfunga feri : « GUSITARA» 

207. Ninjye muzindutsi wa cyane nabonye imodoka y’amaguru abiri«IBIRENGE BY’UMUNTU»

208. Ninjye muzindutsi wa cyane nabonye inyamaswa y’amano 10 « AMANO Y’UMUNTU» 

209. Nagenze amahanga, Simbona igiti gikora idosiye « IKARAMU » 

210. Fata umuhoro mfate undi tujye gutema ibidatemeka «  AMAZI» 

211. Fata Intorezo mfate indi tujye kwasa ibitaswa «URUTARE » 

212. Karibarangura ku rutare « INDA MU RUHARA » 

213. Ntiwigore ndaje « IPIKIPIKI» 

214. Nkubuze sinabaho « UMUTWE» 

215. Ndumwe nkatunga benshi « IMANA» 

216. Kirarumbaraye « IGISOZI KIREKIRE» 

217. Nkeje Umwami wo mu kirere ,angabira ibiryoshye « INZUKI » 

218. Ngeze iw’abandi bampa induru « SONE YO KU IREMBO » 

219.Ibiti byanjye byaka bidacika « BUJI » 

220. Mutamu irabyina mu gatabire « IMBWA MU MASINDE» 

221. Dore sogokuru arenze urugo n’ibikote bye « IKIVUMVURI » 

222. Aho Mutara na Mutaga barwaniye,nta cyatsi kizahamera « URUHARA » 

223.Akamanimbanimba,ingoma zo kwa Magagi zivuga zinihira « INYUNDO MU RUGANDA » 

224. Namutumye iyo atazi ansohoreza ubutumwa « IBARUWA » 

225. Mfite icyumba gihora gikonje « FIRIGO » 

226. Abana banjye barara bahagaze bwacya bakaryama «IMYUGARIRO» 

227. Ngwino unkize igisebs cy’umufunzo « UMUTURANYI MUBI » 

228. Kiribwa kidahingwa « INYAMA » 

229. Rwakajwiga arira ku nkomo « IMBWA ISHUMITSE» 

230. Mfite ibuye rimena irindi « INYUNDO » 

231. Karatemba shyashyari « AMAZI KU ITEKE  » 

232. Karatemba shyashyari « AMAZI K’URUKOMA» 

233. Karatemba shyashyari « AGASAZA KU CYAHI » 

234. Dore isoko idakama amazi « AMARIRA MU MASO» 

235. Nagenze henshi mbura incuti « URUPFU » 

236. Mpagaze hasi umutwe nywukoza ku ijuru « IGISENGE » 

237. Ndyama heza nkarusha abami « IMVUNJA MU KIRENGE » 

238. Barahinga nkabarusha ihirwe « INYONI » 

239. Barahinga nkabarusha ihirwe « IMBEBA» 

240. Barahinga nkabarusha ihirwe « IMUNGU » 

241. Aho ndaye n’aho ngeze mpasiga umwanda « AMASE Y’INKA » 

242. Inkoni yanjye nyibyaza amazi ,nashaka nkyibyaza amabuye « IGISHEKE » 

243. Nyangufi arasekura uburo « IFUNDI MU MAMERA » 

244. Icyanzu cyanjye ngicamo nkafunga « INTOBORO W’IGIPESU » 

245. Icyanzu cyanjye ngicamo nkafunga « INDUMANE » 

246. Nyirakamana akera inkera atatumiwemo « UMUVUMBYI » 

247. Nahuye n’uwiruka atagira iyo ajya « UMUSAZI » 

248. Ngenda gahoro ariko nzagerayo « IGIKERI» 249. Mvuka mbagwa ,nkakura mbagwa ,nkazapfa mbazwe « INSINA » 

250. Agenda neza nuko yanga abanjye « INTARE » 

251. Twavukiye rimwe ariko ntitureshya « IMISOZI » 

252. Nteye igiti nsarura amabuye « ITEKE » 

253. Imyuko yo kwa Mahanga iruka umuriro « IMBUNDA » 

254. Ntoye ibyondo nsiga maenyo arabengerana « COROGATI » 

255. Yanze kuza turi bujyane « IMODOKA YABUZE LISANSI » 

256. Mpeka nanjye naguhetse « IGARE RIGEZE AHAZAMUKA » 

257. Naraguhetse ntiwampemba « INDOGOBE ISHAJE» 

258. Akana kanjye kabyina neza « INYANA Y’UMUTAVU » 

259. Twaraye ihinga isuka iramungwa « ISAHANI YAGUYE INGESE » 

260. Wanga wemera ndakujyana « AKAGURU GACUMBAGIRA» 

261. Nshoye imwe nkura ibihumbi « IMPEKE Y’ISHAKA » 

262. Nshoye imwe nkura ibihumbi « IMPEKE Y’INGANO » 

263. Nshoye imwe nkura ibihumbi « IMPEKE Y’UBURO » 

264. Mpambye umwe nzura benshi « IGISHYIMBO » 

265. Mpambye umwe nzura benshi « AMASHAZA» 

266. Mpambye umwe nzura benshi « SOYA » 

267. Mpambye umwe nzura benshi « INKORI» 

268. Kirihura nk’ikitagira amaso « IMODOKA YABUZE FERI » 

269. Kinyuka inabi, cyanyuka ineza nkizihirwa « IMVURA Y’ITUMBA » 

270. Kinyuka inabi, cyanyuka ineza nkizihirwa « IZUBA RY ‘IMPESHYI» 

271. Ntuye heza njye ngira Imana « UMUGINA WO MU GISHANGA » 

272. Kigenda cyane kitagira amaguru « UMUYAGA » 

273. Kamana iteka yambara neza « URURABO» 

274. Nahuye na Rugondo arebesha amaso ane « UMUZUNGU WAMBAYE AMADARUBINDI » 

275. Hunga gahinda ataguca umurundi « INZOKA » 

276. Ngenda bwangu nkogoga amahanga « INDEGE » 

277. Gitare n’iyayo birakina « IJURU N’UKWEZI » 

278. Gatitiba hejuru ya kabutindi « UBWATO MU RUZI » 

279. Giteye isusumira « URUZI » 

280. Mutamu irarembera mu bisi n’iyayo « UMUYAGA MU MUYANGE » 

281. Gaju irashubera mu mukenke «UMUYAGA » 

282. Gahete umugongo gahetse abana umunani « UMUHETO N’UMWAMBI » 

283. Gahanitse ari keza « INYEGAMO Y’UMUSORE WARONGOYE » 

284. Dusetse tuzanduranya « UMUPORISI » 

285. Ndundu hejuru ya ndunduguru « INGUFURI HEJURU Y’ISANDUKA » 

286. Dore iryo shyamba ritabona « UMUSATSI W’INTABWA » 

287. Kana kanjye ngwino nguhe impamba « UMUNYESHURI » 

288. Wambazaga ibyo uzi kubera iki ? « UMWARIMU » 

289. Iryo mvuze rihama mu gihugu « IJAMBO RYA PEREZIDA » 

290. Inkongoro ya Dede ayinyweraho wenyine « UMWOBO W’INZOKA» 

291. Inkongoro ya Dede ayinyweraho wenyine « UMWOBO W’ICYUGU» 

292. Inkongoro ya Dede ayinyweraho wenyine « UMWOBO W’UMUCAMANO» 

293 .Kabutindi yantuye intango atari busomeho « UMUROZI » 

294. Nyagiwe n’imvura imbuza guhinga « AMACANDWE Y’INCIRA » 

295. Njugunye igihaza gihinguranya amarembo « UMUPIRA MU IZAMU » 

296. Kora aha « UMUKINNYI UTSINZE IGITEGO » 

297. Kora aha « UMUNYESHURI WABAYE UWA MBERE» 

298. Nciye inkanda mpirika n’inkingi « URUKOMA N’INSINA » 

299. Amazi yacu arusha ay’ahandi kuryoha « AMATA » 

300. Ubutaka bw’iwacu turabuteka « IFU »

 

Abana banjye barara bahagaze bwacya bakaryama Imyugariro

Abagwabiro bashinze inteko Umucaca

Abakobwa ba Ruhinda baturutse ikuzimu bambaye inyonga Insina; amateke.

Abakobwa banjye baranaga amajosi Urugoyi rw'ibishyimbo

Abakobwa banjye baraturanye aliko ntibaramukanya Inkombe z'uruzi

Abakobwa banjye bose bikwije impindu Imirizo y'imbeba

Abakobwa beza baranaga amajosi Urugoyi rw'ibishyimbo

Abambarantama ba Ntaragonda batwara amacumu bayacuritse Imirizo y'inka

Abambari ba Ruhinda bambariye inzogera ikuzimu Imigozi y'ibijumba; inkwana z'amateke

Abana b'abarundi barasana bakiri bato Ifurwe

Abana ba mukeba bambaye imigoma bose Ibigori

Abana banjye bangana bose Ifundi

Abana banjye bavuyemo umwe ntiwabimenya Akatsi ko ku nzu

Abana banjye bicaye bose Ibirundiro

Abana banjye ndabasasira ntibaryame Ikawa

Abarebare baje ubu Imihanda, uruzi, inzira

Abasore b'i Gisaka barasana bakiri bato Isusa

Abazungu bazanye byinshi n'ibizatuzura Ifaranga

Abazungu b'i Bujumbura baca urubanza bicaye Imigomdoro yibishyimbo

Agacwende kanjye kambaye kure mba ngukoreyemo Ukwezi

Agakecuru ka;anutse i Nyarushurushuru kiteye imirwa munani Intete zibigori

Aho Mutara na Mutaga barasaniraga n'ubu haracyatorwa inkurwe Uruhara rw'umusaza

Aho Mutara na Mutaga barwaniye ntiharamera utwatsi Agatsinsino

Aho Mutara na Mutaga barasaniraga hacitse ubkumba Urwogerezo

Aho wabereye wari waterera Muhangiro Ikirunga

Aho wakabona kagutera guseka Ikigori

Aka kayira kasiba twashira Akayira kajya mu kigega

Akababaje umugabo kamurenza impinga Ifaranga

Akabindi ka Mbindigiti gatetse amara y'inkuba Umwobo w'impiri

Aka kagabo kahina so Icyanzu, ubunyereri

Aka kariza so Akanyarirajisho

Aka katega so agacaca

Aka Manimbanimba aka Macikakingoma zo kwa Makombe Inyundo mu ruganda

Akamarimari kamanutse i Burayi kaje kamara abantu Ifaranga

Amasaka y'i Burundi atukura ateze Amaguru y'inkware

Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya Ibaruwa

Akamatana k'amatanage kiyereka mu mpinga ya Bwanakweri Akanyugunyugu

Akariba rwamidende kasibwe n'imicaca inzonnyo z'umusaza

Akavumu k'iwacu ni imbungiramuhigo Agakono k'amanywa

Akayuriyuri kwa Ntibazirikana inshuti y'urupfu Ibitotsi

Amabuye ya Nyrubuyenge wayabara ntiwayashobora Ukwezi n'inyenyeri

Amaherere yamennye Bukungu umutwe Igihepfu ku mugina

Ayii      Umukecuru wataye ikijigo cye

Ayiiii, icyamha nkagera iwacu Umukecuru wurira ikigega

Ayi mama hiya Inuma ku rukoma

Bacuye dutanguranwe Ifaranga

Bagatake bagasamaze bakabihise ubwiza bwako Imanzi mu maribori

Bagiteye icumu gicumba umwotsi Ikinyugunyugu

Baguhaga akabando urwaye iki? Igikoro

Bakobwa ntimukanseke nabuze aho mpisha Innyo y'ihene

Banterere anyuze aha Umugore utwite

Baragata bakagatanaga ubwiza bwako Igitiritiri

Barugerageze imigozi barushyire hagati y'abagabo Umutsima

Basenye ibikingi by'amarembo Rutamu yanze gukwirwamo Nyiramaningiri

Bateze ibisage bose Imisatsi y'ibigori

Bicinyira bya bikangaga bikonda byacuzwe n'abantu Ibirago

Bihindira ikuzimu Inkono y'amapfa

Bikumburanye bibana Amabere

Birafora ntibirase Ingoto y'umugabo

Biratinyana Umwijima n'urumuri

Bisa bidasa Ikawa n'umumenamabuye

Ca  bugufi uce nyokobukwe indiba y'innyo igikoro, igihaza

Cyakora hirya cyakora hino cya muganga wa nzovu Ikibya cy'umu

Cya matambatamba cya maguru munani Uruyuzi

Cyamatimbatimba cyamaguru umunani umwana w'umushoferi akandagiye iburayi. Igitagangurirwa.

Cyasamye cyitaryana Ikiryango cy'inzu

Fata agafuni nanjye mfate akandi tujye gushaka icyabuze Umuzi w'urutare

Fata akebo nanjye mfate akandi tujye kwahira intagwira Ubwoya bw'inka

Fata rutendera ntagwe mu mazi Amabya

Fata so nkunkumure nyoko Urwiri

Gakore bakwice Umuvugirizo wa ninjoro

Hakurya mu gihuku Inzu itagira abantu

Hano ngo shi na hano ngo shi Igisheke

Hepfo aha hanyuze akabindi gasenze amatito Umugore utwite

Hepfo ngo pi, hirya ngo pi Imvura

Ibuye ry'umusozi ryimuye umugabo Ifaranga

Icwende ryanjye rimbaye kure mba ngukoreyemo Ukwezi

Imbehe za Nyirabangana zingana zose Isi n'ijuru

Inka yanjye nyikama igaramye Umuvure

Ino karahari n'i Kongo karahari Ifaranga

Intara za nyirabangana zingana zose Isi ni Juru

Inyabutatu yagiye kwenda inyabutanu kwa mirongo itanu Igitagangurirwa

Inyama y'urusaku mu rugo rw'imiseke imbere nyamagana. Ururimi n'amenyo

Kaba gato kaba kanini kataye umugabo inyuma y'inzira Ifaranga

Kamanutse ijuru kaza gukora ishyano mu Rwanda Ifaranga

Kamanutse kibaranga kati: nkazasubirayo mba ndoga data Akababi k'umuvumu

Karadundaraye Akabyindi k'umushumba

Karakurizaga karakurutaga wa duri we? Akanyarirajisho

Karihuta Igare

Karuhura mukuru w'urupfu Ibitotsi

Kati hii kati huu Agakecuru kocyejwe n'igikoma

Kati papari kati pa! Akarere ku nsina

Kirabyataraye ku ntebe y'ikinyarwanda Ikibya cy'umusaza

Kiva kivitse Imboro mu gituba

Ko undeba ndaguha Imyenge y'inzu

Kuba ahirengeye siko kwumva Agasongero k'inzu

Kubita ibitoki bya so byo kunsaba inyama Ibibabi by'ikibonobono

Kujya mu bajiji wari umujiji

Mama arusha nyoko amabuno manini Igisabo

Mama nanjye nararushye Akarago ko mu irebe

Mama nshuti Ikirago

Mfite igihugu cy'abagabo Imisatsi y'ibigori

Mfite umugabo unganza Ibitotsi

Mfite umukobwa wanjye uje wese adumbamo Isekuru

Mpagaze ku gasozi nsama ifuro ry'amata Uruyange rw'amashaza

Mugongo mugari mpekera abana Urusenge, uburiri

Mutumbagira wa Rujugira Umwumba w'insina

Mvuye aha nshyutswe ngera iyo nshaka Amabere y'inkumi

Mvuye ikuzimu bampa akabando Igikoro

Mvuye guhamba nyogokuru aza ankurikiye Ivu

Nabyaye abakobwa benshi uwapfuye ijisho muri bo abatanga gusabwa Inopfu

Nagutera akabaribari kamanutse mu ijuru kaje gushashura abagabo Ifaranga

Nagutera icyatumye umugabo ataryama Ifaranga

Nagutera icyo utazi utabonye Ubukumi (ubuto, ubukwe) bwa so na nyoko

Nagutera ikibyutsa umugabo mu gicuku Ifaranga

Nahinze mu mpinga nsarura mu gapfunsi Umusatsi

Ndimugufi nahinaso Icyanzu

Ni nde watanze umuzungu kwicara mu ifoteyi? Ivunja

Njugunye akabuye ku karubanda baragatanguranwa Ifaranga

Nkandagiye itafari rimena itegura risakaza inkuru i Burayi Radiyo

Nkubise ikimuga mbura urujyo Umusuzi

Nkubise umupira ugera i Ngozi Ibaruwa

Nkubise urushyi rurumira Ibara ry'inka

Nkuruye umugozi ishyamba rirahubangana Umusore wishwe n'inzara

Nturutse hanze mbona umuntu ninjiye ndamubure Agasongero k'inzu

Nyirabugenge n'ubugenge bwayo    - Inka kuba umukara igakamwa ayera,

- Inzoka mu kugenda nta maguru,

- Inkoko mu gucutsa nta mabere

Nyirakaruhura intumwa y'urupfu Ibitotsi

Nyiramakangaza ngo mutahe Imbeho ku rugi

Nyiramutarataje abagabo Ifaranga

Nyirabyuma ndashya umugongo Urusenge

Nyirandarindari Inda mu ruhara

Sakuza n'uwo muri kumwe Ururimi rwawe

So na Nyoko bapfaga iki? Akayuzi mu rubibi, udukoni tw'abana

Sogokuru aryoha aboze Umuneke

Tuvuye mo umwe ntitwarya Amashyiga (y'inyuma)

Nyiramahenagurwa-Urutare rwo ku nzira. Mugongo mugari umpekera abana.-Urutara (uburiri)

Wambukije umwami utagira amaguru-Urusyo.

Nagutera Rutare rwa Sebayanda rwasa ingimagihumbi-Urusyo.

Mweru n'iyayo-Urusyo n'ingasire.

Kwa Bukoco barakocagurana-Urusyo n'ingasire.

Igira inyuma y'inzu uce inkoni y'umuze n'umunzenzi-Urusogo n'urusogi.

Ubugeni bw'ino burampuha-Wabaza ubuhiri mu muhini !

Ibuka hakurya-Utuzu tw'abashumba.

Turatemba shyashyari-Utuzi ku rutare.

Katemba igogo-Uturaso ku murundi.

Turadundaraye-Utubyi tw'umushumba.

Gacika gasubiraho-Urwara.

Ndica simporwe-Uruzi.

Nahinze umurima utagira ikiyorero-Uruzi.

Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga-Uruzi - Ishami ry'uruzi.

Ngira umwana akabyara umugenda-Uruyuzi.

Nuriye umugongo nnya ibuye-Uruyuzi.

Nsimbutse umugande nnya ibuye-Uruyuzi.

Ngira inka nkayirya igenda-Uruyuzi.

Kajugujugu ka Kamatankoni mu kugukubita yarakuneshaga-Uruyuki.

Karusha umuntu kurunga-Uruyuki.

Buhiri bwa Kamango yakubitaga so amuruta ?-Uruyuki.

Aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so-Uruyuki - Ivubi.

Nkurira umuhoro mu rutoki-Uruyongoyongo.

Rukondakonda umuhoro wo mu Kinyaga-Uruyongoyongo.

Ngiye inyuma y'inzu ntoragura umuhoro-Uruyongoyongo.

Mfite imfizi yihariye ishyanga yonyine 

Mfite imfizi yihariye ishyanga yonyine-Agahinda ku mutima.

Imana y'i Burundi irashoka ntikuka-Agahinda ku mutima.

Ndara mpiga bugacya-Agahinda ku mutima.

Nagutera inka irisha mu ishyamba ryayo rya yonyine-Agahinda ku mutima.

Nagutera Imana y'ishyanga ibagira mu ishyamba-Agahinda ku mutima.

Kayogoyogo mushiki wa Ntare-Agaheha mu gacuma.

Nyoko na mama bapfuye iki ?-Agahaza ko mu rubibi.

Akatagira inka ntikagire umugeni kagura iki ?-Agahanga k'ihene.

Kati mbagira butimbo-Agahanga k'ifumberi.

Kenyera tubyine urumasha.-Agafuni mu mushike.

Gakubise ngaru gaca mu masaka gasama Kigeri.-Agafuni kabagara amasaka.

Karahunda ingabo ya Rujende.-Agafundi.

Kwumva menshi kagahishira.-Agafundi ko ku nzira.

Kati pararararara kati pa !-Agafaranga ku meza.

Nyiranshoreke.-Agacurama.

Nyirabigiribigingiri.-Agacurama.

Kashira amanga karakanyagwa.-Agacumu kica inkurikirane.

Kacira bucece.-Agacebe k'ihene

Kati kaci. kati hwi !-Agaca mu nkoko.

Rukabyamurimbo rwa Muririma ntagikoza ibirenge hasi.-Abashi b'inkingi.

Mpagaze ku gasozi nti behu !-Abarinzi b'inyoni.

Hakurya ngo dondi no hakuno ngo dondi.-Abakomyi b'insyo.

Imisozi irashika ibikanu.-Abahinzi.

Hepfo aha hanyuze impehe.-Abagore batagira abagabo.

Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza.Umugina - Inzira.

Ngira umwana akarara agenda.-Umugezi.

Kanyonyomba.-Umugezi utemba.

Rupfupfu yarapfuye asiga undi Rupfupfu.-Umugezi utemba ugasiga amabuye.

Abana banjye barara bagenda, bakirirwa bagenda.-Umugezi

Iwacu duteze ingori twese.-Umugengararo w'amasaka.

Shirika amazinda ngutume ikuzimu.-Umuganda w'inzu.

Ndumiwe ndakavuna umuheto.-Umugaho unnya mu ruhira akabura icyo yihehesha.

Mpagaze mu mpinga ubutogore buramvuna.Umugabo wambaye umwenda mushya.

Shyuuuuuuu !!!!!!!-Umugabo uneye mu ruhira akabura icyo yihehesha

Kwishongora cyane si ko kujya ibwami.-Umudwedwe.

Nyamunini umugwampinga.-Umuduha.

Nyiramukuru umuturirwa.-Umucundura.

Vuga jye nahoze.-Umuce wo mu irebe.

Kibamba imennye urugo.-Umucaca.

Igiti kinini ruhumbanyoni.-Inkono ivugirwamo umutsima. Mpagaze mu gahinga mbona Rusengo mu maraka.-Inkono itogota.

Nyoko na mama bapfuye iki ?-Inkongoro z'abana.

Mfite abakobwa kuva ku ngoma ya Gahindiro n'ubu ntibararamukanya.-Inkombe z'uruzi.

So na data ko bava inda imwe batanijwe n'iki ?-Inkombe z'uruzi.

Ngira abana bagaturana ntibaramukanye.-Inkombe z'uruzi.

Nagutera igicutsa kitagira amabere.-Inkoko.

Nyirancurucumba aracura inkweto.Inkoko mu rutoki.

Kati papari kati pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi.-Inkoko mu kigega kirimo ubusa.

I Mabara zirarabagirana.-Impururu z'umutindi.

Zimanutse i Mageri zabagira.-Impururu z'ababi.

Byagwa impubi-Impiru n'inuma.

Hepfo rurakururana.-Impatwe z'umusaza.

Mu mucyamo biradogera.-Impatwe z'umusaza.

Nyirancubakirimo.-Imondo mu gihu.

Nyirabuki irabyina impa.-Imondo mu gihu.

Nyiramwiza mu mpinga.-Imondo - Impongo.

Ruvudukana imbaraga ruvumera rutagira amabere.-Imodoka.

Rukara rw'amacece aturutse hirya nyoko arayacekwa.-Imodoka.

Nyirampirima umwami w'i Ndorwa.-Imodoka.

Rambagira Bugondo.-Imodoka mu muhanda.

Ihirike naraguharuriye.-Imodoka mu muhanda.

Nyamwitera agashyarara mu ishyamba.-Imodoka mu gihu.

Shaka agafuni nshake akandi tujye kurima imizi ya Ruhozozo ikuzimu.-Imizi y'urutare.

Tora agahini ntore akandi tujye gushaka icyo tutazabona.-Imizi y'urutare.

Kiza abayumbu mu rugo.-Imiyenzi.

Sogokuru Sebarame yapfuye apfuna ivu.-Imivuba.

Nirirwa ntambuka bukira nkibatambuka.-Imitumba.

Rukandagiramabere rwa Magurumunani Rukara iryamiye umukumba.-Imisoto y'ikigega.

Rwamacugi iracugita nyoko.-Inda mu nkanda.

Karisha gapfukamye.-Inda mu mutwe.

Rukara iracumita Rutare yanga.-Inda mu musatsi.

Inyabutatu ya butanu ku ngoyi imwe.-Imyungu ku ruyuzi.

Abana banjye barara bahagaze bwacya bakaryama.-Imyugariro.

Ruvumba rwa Rugeyo nta musore uyisakarira.-Imyotsi.

Inzira ijya i Burundi igenda amagorigondi.-Imyobo y'ifuku.

Uransaba ndaguha ?-Imyenge y'inzu.

Izo ntoki zinsaba ugirango ndaziha ?Imyenge y'inzu.

Ko undora ndaguha ?-Imyenge y'inzu

Negetse umuzinga ku ngoma ya Gahindiro n'ubu nturinjirwa.-Imyenge y'amazuru.

Fata sogokuru atagwa mu ruzi-Umucaca. 

Tabara umwana w'umwami agiye kugwa mu iriba-Umucaca.

Abagwabiro bashinze inteko-Umucaca.

Ko urusurumbira urarwambuka ?-Umucaca mu ruzi.

Shirika amazinda ngutume ikuzimu-Umucaca mu iriba.

Karekare Mukakarema-Umuheha mu buki.

Mu gikombe ngo gi !-Umuhazi ugwanye umuguta.

Nagutera Muremure waje none-Umuhanda.

Nambutse uruzi ndangaje innyo-Umuguta.

Ca bugufi turase Bigungira-Umugunguzi.

Urambaza wampaye iki ?-Umugozi w'ibijumba.

Fata ubwato mfate ubundi tujye kwambutsa ibitayega-Umugore utwite.

Tora akato ntore akandi tujye kwambutsa akanyarumina-Umugore utwite.

Bantetere anyuze aha-Umugore utwite.

Kibwete ahise hariya-Umugore utwite.

Fata agakoni mfate akandi tujye guherekeza Nyamuhirimanga-Umugore utwite.

Mpagaze ku manga Imana izaba impa-Umugore utwite.

Nagutera inkangara ya Makaci batera icumu igakinga ikibaba-Umugore unnya ku gihuru.

Nagutera indishyi y'urupfu-Umugore uhetse.

Ibuguti ibuguti-Umugore ubuguta mu nkanda.

Nyirabigirigita mu murombero-Umugore ujya kuzimura.

Hapfuye Senkopfu hasigara Semfunda-Umugondoro w'igishyimbo.

Navutse mpinnye urutoki-Umugondoro w'ibishyimbo.

Mvuye ikuzimu mpinnye agatoki-Umugondoro w'ibishyimbo.

Ujya mu bajiji, wari umujiji?-Umugina mu rufunzo.

Ayiii !!!!-Umukobwa ureba iwabo hashya.

Ayiii !!!-Umukobwa ureba agacumu kishe musaza we.

Segikwekwe umukwe wa Mukono-Umuko mu mukokwe.

Gaju iriruka nkirenga-Umukenke. Ayiii !!!!-Umukecuru wabuze injigo ye.

Vunjavunja Nkungu iryame-Umukecuru unnya ku gihuru.

Mu gikombe ngo hobeka-Umujugujugu mu ihene.

Bijugujugu bya ati po !!!!-Umujugujugu mu ihene.

Ngiye nca amayogi ngera iyo nshaka-Umuhunda.

Karashonda inzira-Umuhunda.

Mvuye aha nshumbagira ngera iyo nshaka-Umuhunda n'icumu.

Karenze impinga kannya ibuye-Umuhumetso.

Akigize umugozi kakigira umuganda kagashyira umwami ku murwa-Umuhotora - Umuhoro.

Nagutera ikikakika-Umuhoro.

Karazigurira-Umuhiro ku ntango.

Gihe umunzeri-Umuhinzi umwe mu murima.

Inkuba ikubita ikwerekeje umugongo. Umuheto.

Imparakajosi ya Nyamujyana impara ironsa batanu-Umuheto n'imyambi.

Umwana wanjye yavutse afite inda-Umuheha.

Inkongoro iratemba ikijyaruguru-Umuheha.

Kiti tiku kiti dumburi kiti databuja nkumbuye i Rwanda-Umusemburo mu kibindi.

Urarenga mpinguka-Umusaza n'umwana.

Karatemba shyashyari-Umusaza ku cyahi.

Hepfo aha rurakubana-Umusaza cyangwa umukecuru n'agashyitsi. 

Nabyaye umwana, ariko mu bandi bana niwe mpora njya guta-Umusatsi.

Gacika kabaho-Umusatsi.

Nagutera amakara y'umuntu-Umusatsi.

Dore iryo shyamba ritabona-Umusatsi w'intabwa.

Njugunya njugunya nupfa tuzajyana-Umusatsi - Inzara.

Mpinze ku gahinga nsarura mu gapfunsi-Umusatsi

Agakecuru Nyarudindiri kamanutse i Gacu na Mpanga kikoreye imigoma itanu-Umusambi.

Rusimbukamumasaka umwami w'abaderevu-Umusambi.

Nagutera Rutambukakibaya rwa Semugeshi-Umusambi.

Kuba mu gisiza ntuhinge uburo ni iki ?-Umusambi.

Rukinamugasiza rwa Senyakazana twigabe-Umusambi.

Guhora mu murima si ko guhunika ibigega-Umusambi.

Rutikanga yamaze ubwatsi-Umusambi.

Rukabyamurimbo rwa Muririma ntagikoza ibirenge hasi-Umusambi.

Tujye kwimira Rutimirwa-Umusambi.

Tora agakoni ntore akandi tujye gukubita Ruyiyenza yamaze ubwatsi-Umusambi.

Nuriye umubanga inyo ituma-Umutare w'inyama.

Tarataza tujye i Mataza-Umutanga ku rutare.

Gishyuha kitotsa-Umusuzi.

Nyiramparagatabivemo umukwe wa Minani-Umusure mu ngugu.

Nyirabwineneka-Umusundi ku ntebe

Ndashe akambi mu Rwanda abagabo bose barakangarana-Umusoro.

Hirya y'ishyamba hari agashahurabagabo- Umusoro.

Agatiritiri kaje kaduruza, kaje kuzatina umugabo-Umusoro. 

Kavuye aha kabatinatina kagera mu gahinga kakibatinaguza-Umusoro.

Nshagawe ntawi umwami-Umusore warongoye.

Akavumu k'iwacu ni Mbimburamahina-Umusore ubungira inkumi.

Ibuguti ibuguti-Umusore ubugutana ingabo.

Shirika amazinda ngutume ikuzimu-Umusomyo mu mazi.

Rukara rw'amacece aturutse hirya wayacekwa-Umusirikare.

Fata inkoni ngufi turagiye ku manga-Umusigati.

Nyamunsi aragendera hejuru y'urupfu-Umushoferi w'indege.

Tora inkoni ntore indi tujye guhonda intanoga-Umusenyi.

Fata agahini mfate akandi tujye gusekura umutanoga. Umusenyi.

Mfukumfuku yatura so ku mucaca-Umusemburo.

Nagutera Mukara ikamwa ayera murumuna wa Muhoro. Umuyenzi.

Inka zanjye zaragiye zigarukira mu mpinga y'abankunda-Umuyaga.

Nagutera ikigira izina ntikigire ibara-Umuyaga.

Kubira so hepfo mukubire haruguru tumwite Rwabuzutu-Umuyaga.

Mutamu iriruka ntirenga-Umuyaga.

Nagutera ikigira izina ntikigire ibara-Umuyaga - Umusuzi - Amazi

Ngira inka igakamwa igaramye bwira ikubama-Umuvure.

Ngira inka nkayivanaho uruhu igasigara ihagaze-Umuvumu.

Kavumbutse kavuga amangenge-Umuvumbuko w'intare.

Ntereye akabuye mu gihuru kagaruka kavuga amanzenzi-Umuvumbuko w'intare.

Kirisha amazuruUmuvuba.

Nyoko ko ari munini yakwambara inkanda ya Rugondo ?-Umutwe w'imbaragasa. 

Ndamutemye ndamutaruka.-Umutumba w'insina.

Nagutera ibumbabumba-Umutsima.

Bwira rugango, uti Rugahura aragusize-Umutsima n'inyama.

Mugina ni uwa Muko-Umutsi wo ku kibuno.

Nagutera Nyamuniga wa Nyamuko-Umutsi w'innyo.

Nyamunimba wa Muko-Umutsi ku nda.

Nkubise igiti umwami anyumva neza-Umutozo.

Sogokuru w'ibihigi byinshi-Umutobotobo.

Ujya mu bajiji wari umujiji ?-Umwishywa mu isusa.

Jya ruguru tujye mataza.-Umwishywa ku rutare.

Nyamukubura umutindi-Umwisheke.

Behu behu !!!-Umwironge.

Nagutera Rwakimanuka rutaribwa n'inyoni-Umwijima.

Tora inkoni ntore indi tujye gutsimbura Rukara ku gicaniro-Umwijima.

Nyamwiza mu ibanga-Umwangange.

Nyirakamuga mu mpinga ya Kamonyi-Umwangange.

Gatukura katokeje-Umwana w'ifundi.

Karazigurira-Umwana uzigurira ku mugina.

Ngeze munsi y'urugo nkuka itako-Umwana usanze se na nyina batariyo.

Nagutera akambuka uruzi katarubonye kandi katarukandagiyemo-Umwana uri mu nda ya nyina.

Ndateka imirire niyo yanyobeye-Umwana ugaburirwa na nyina w'undi.

Ngira umwana nkamutega amasunzu nkamutuma mu ishyamba-Umwambi.

Ngira umwana nkamutega ibanganga nkamutega isunzu rimwe nkamutera mu ibanga ry'umusozi-Umwambi.

Impfumbatizabutoki ya Sebutama ironsa batatu-Umwambi mu ruge.

Nagutera igisogo nyamutentema-Umuziha w'inzovu.

Fata umuhoro mfate undi tujye gutema ikidatemeka-Umuzi w'urutare.

Mukara ikamwa ayera ni inka ya Dogo-Umuyenzi.

Mugarikayera ni Sebatongo-Umuyenzi.

Zigeze mu marembo y'abampata zirarima-Uruheri mu gihata. 

Ntereye Ndiza ngeze mu mpinga nibuka umugenzi nsize inyuma-Uruheri mu gihata.

Hagati ya Gacu na Mpanga hazi bake-Uruheri mu gihata.

Nyabukongoro yamaze inka i Murera-Uruhabuzo.

Rukondakonda yamaze inka i Murera-Uruhabuzo.

Umututsi muremure yamaze imigondoro mu murima-Uruhabuzo mu ntoke.

Abakobwa beza baranaga amajosi-Urugoyi rw'igishyimbo.

Inyuma y'inzu zirabyina inkora-Urugoyi rw'ibishyimbo.

Hepfo zirabyina urungora-Urugoyi rw'ibishyimbo.

Ngeze mu irembo ndasitara-Urugo udasangamo nyoko.

Nyiramwiza mu mpinga-Urugo rw'umwami.

Igiharamagara kitubereye mu ruharo-Urugi.

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze agasaza n'agakecuru batanye ku munigo-Urugi ku muryango.

Musatsi murende umukobwa utagira inenge-Urufunzo.

Nyamutukura umutindi-Urubwija.

Igira hakurya nanjye nigire hakuno duterane injuguto z'imiseke-Urubura.

Hakurya no hakuno ngo barubaru-Urubura mu masaka.

Ku ngoma ya Bidiri ngo di !-Urubura mu makoma.

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze aho urupfu ruteze urugori. Urubumbiro.

Mvuye aha nshyutswe ngera iyo nshaka-Uruboho.

Kuki ujundika inyama ntuzimire ?-Ururimi mu kanwa.

Hirya umuhanda no hino umuhanda-Ururimi hagati y'amenyo.

Yatangiye kubaho ari umwe kugeza na n'ubu akiriho ari umwe. Urupfu.

Nagutera Cyurweru cyambaye umwenda kwa Rwamenyo rwa Makombe. Urume ku musororo.

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze aho urupfu rutunga inigi. Urume ku musororo.

Ndi Rutebuka ku iteme ndi Rutebuka ku iteke nti mbe mwiriwe Rezida-Urukwavu.

Kamennye urutare gataha i Mpushi-Urukwavu.

TAGS:imigani,imigenurano,umuco,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,inzoga,rwanda,ikinyarwanda,bangambiki,uturingushyo

 

Kati diri diri, dore umuhamirizo nakuye kwa Mukore-Urukwavu. Nagutera Nyabishishi i Nyabitare-Urukumbi mu menyo.

Nagutera Rukara aho igaramye mu bitare bya Mashyiga-Urukumbi mu menyo.

Nyabwumira mu ijana-Urukorogoto.

Nshibwa nshibuka-Urukangaga.

Bombori bombori-Urujyo ku nkono.

Mama arusha nyoko kwambarira abakwe-Uruhu rw'intama.

Bwiza bupfuye ubusa-Uruhu rw'imbwa.

Nagutera igongo ikeba amazi-Uruho.

Mama arusha nyoko ibikinga-Uruhiza.

Inshyimbo y'iminsi yegekwa mu mfuruka-Uruhindu rw'indushyi.

Mu gikombe ngo hobe hobe !-Uruheri mu gihata.

I

nyuma ya Gacu barahima intebu-Uruheri mu gihata.

Ingurukira y'umuvumu yameze mu kivure-Urusogo mu mukokwe.

Kamanutse kavuga amangara-Urusisiro.

Rwegamanangabo rwa Ngabo rwegamanye ingabo mu nkike ya ruguru-Urushishi rufite ishaka.

Rukara irajegeza umudende-Urushishi ku igufa.

Wanzitse mu ruzi ndasya-Urusenge.

Mugongo mugari umpekera abana-Urusenge.

Ingabo yanjye yuma ihagaze-Urusenge. Nyirabyuma ndashya umugongo-Urusenge.

Fata Kagina tuyirase-Ururo.

Bisa bitagira isano-Ururo n'urumamfu.

Nagutera igisumba ngari-Ururo mu mateke.

Inyama y'urusaku mu rugo rw'imiseke imbere i Nyamagana-Ururimi.

Kagaga iri hagati y'urugano-Ururimi.

Ngira inka nkayisasira amahwa nkayorosa andi-Ururimi.

Inka yanjye irishiriza mu mishito igataha mu mishito-Ururimi.

Sakuza n'uwo muri kumwe-Ururimi rwawe.

Umwana w'umwami hagati y'ababisha-Ururimi mu menyo.

Nagutera Rugaju mu rugo rw'imigano-Ururimi mu menyo.

Mu rugo rw'imiseke hagati nyamagana-Ururimi mu menyo.

Ndagiye gitare mu makoro ntiyakomereka-Ururimi mu menyo.

Jya mu mubande ubandwe Kagoro-Uruyongoyongo.

Nagutera urujeje uruhumbirajana-Uruyange.

Mpagaze ku gasozi nzana ifuro ry'amata-Uruyange rw'amashaza.

Mpagaze ku gasozi mbona abagore bambaye impeta bose-Uruyange rw'amashaza.

Nduzi abamikazi bateze inigi-Uruyange rw'amashaza.

Nagutera umututsi rudigadiga-Urutumbwe.

Urudigidigi uruvuza mudiho-Urutumbwe.

Serudigadiga wa Rututsi rutura ku nzira. Urutumbwe.

Rushinyika rushaje Rugina rw'uwapfuye ejo-Urutozi.

Bisa bitagira isano-Urutoki n'amatembetembe.

Nyamunombanomba wa Munombano uwakwenda rwakwendana-Urutoki mu nkono y'itabi.

Nyiramangiringiri nyiri amaso munani-Urutete.

Imisozi irashya Rukaba yo ntishya-Urutare.

Ko dutamiye twese hakije nde ?-Imyashi.

Mfite abana nkabasiga nkabanogereza nkabasubiza mu nda-Imyambi mu mutana.

Ngeze mu mpinga mpinguza abahinzi-Imvura.

Nagutera Rudakambirwa rwa mugabo udafungura akebo kamwe-Imvura.

Abatutsi barebare baturutse i Ruganda-Imvura.

Bibiri ngo piii !!!!!-Imvura ku iteke.

Rugugura yaguye inyuma ya Ngiga-Imvura igwa ku gitikatika.

Ruvuzo ikwirukana mu nka-Imvi zikuye umusatsi w'ubuto.

Ibuguti ibuguti-Impyisi ibugutira umupfu.

Ubugeni bw'ino burampuha-Wabaza ubuhiri mu muhini !

Ibuka hakurya-Utuzu tw'abashumba.

Turatemba shyashyari-Utuzi ku rutare.

Katemba igogo-Uturaso ku murundi.

Turadundaraye-Utubyi tw'umushumba.

Gacika gasubiraho-Urwara.

Ndica simporwe-Uruzi.

Nahinze umurima utagira ikiyorero-Uruzi.

Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga-Uruzi - Ishami ry'uruzi.

Ngira umwana akabyara umugenda-Uruyuzi.

Nuriye umugongo nnya ibuye-Uruyuzi.

Nsimbutse umugande nnya ibuye-Uruyuzi.

Ngira inka nkayirya igenda-Uruyuzi.

Kajugujugu ka Kamatankoni mu kugukubita yarakuneshaga-Uruyuki.

Karusha umuntu kurunga-Uruyuki.

Buhiri bwa Kamango yakubitaga so amuruta ?-Uruyuki.

Aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so-Uruyuki - Ivubi.

Nkurira umuhoro mu rutoki-Uruyongoyongo.

Rukondakonda umuhoro wo mu Kinyaga-Uruyongoyongo.

Ngiye inyuma y'inzu ntoragura umuhoro-Uruyongoyongo.

Nahuranye inkoni nyinshi ncyurana imwe gusa-Imisigati.

Urace inkoni ngufi turagiye mu ishyamba-Imisigati.

Abakobwa banjye babyina bose-Imirya y'inanga.

Inyabune ya butanu yagiye kwenda inani kwa mirongo inani-Imirya y'inanga.

Abambarantama ba Ntaragonda batwara amacumu bayacuritse-Imirizo y'inka.

Nagutera ba Manzi bitwaza amacumu bayacuritse-Imirizo y'inka.

Iwacu twikwije impindu twese-Imirizo y'imbeba. Abana banjye bikwije impindu bose-Imirizo y'imbeba.

Abambari ba Ruhinda bambariye inzogera ikuzimu-Imigozi y'ibijumba.

Igira inyuma y'inzu ukube ino-Imigondoro y'ibishyimbo.

Abazungu b'i Bujumbura baca urubanza bunamye-Imigondoro y'ibishyimbo.

Kati papari kati pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi-Imigeri y'isha ku rutare.

Bihembyiheru imfizi ya Bigutu-Imiduha.

Zikutse zera inzara-Imfunzo.

Nteye intobo hakurya y'uruzi ntera indi hakuno zihuye ziraganira-Imfubyi.

Njya ati pii !-Imfubyi.

Byagira biti po !-Imfizi y'intama.

Nyiramaha hinda-Imende ku ruzi.

Birigita birigita-Imende ku mugezi.

Ngiye mu mpinga mbona abagenzi beza-Imegeri.

Mpuye na Mugara-Ikinyabwoya.

Umugabo urimbana impuzu ku mpinga ya Gihubuke.-Ikinyabwoya.

Nagutera uruzunguzungu uruzungurizamurizo rwagiye guhahira abana rukararirana-Ikinyabwoya.

Nyiramparagatabivemo umukwe wa Minani-Ikinya mu kwaha.

Isuka irokoye ni yo ihinga neza-Ikinwa cya Nyirabarazana.

Ngira umutabo ugahingwa n'isuka y'indoko-nyirabarazana.

Ifuni iracoca urukoro-Ikinwa cya Nyirabarazana.

Nateye agati kanjye ari igozi kamanuka ari igogo kirahira inyabihogo kandi katagira n'inkomarutaro-Ikijumba.

Indigitagitaka intahira y'urugo-Ikijumba.

Inkuba ikubita ku butaka ya Rukikabayimira-Ikijumba.

Inka yanjye ndayibaga igakwiza abagore banjye bose inkanda-Ikigorigori.

Ngiye nambaye ubusa ndi akana ngaruka narabyaye kandi nambaye-Ikigori.

Ngira inka nkayikamira mu rubavu-Ikigori.

Kibuguje ngaru kigaruye ingabo kigeze mu mpinga gishinga fene. Ikigori.

Igishorankwanzi cyamanutse gihora gikwiza ab'iwanyu bose imigoma. Ikigori.

Nagutera igitutsi kimanutse kwa Rwatangabo cyiteye imigoma itatu. Ikigori.

Cyimitse ingere gihetse Rwigema kigiye gusumba Tarasi umwami w'i Gisaka-Ikigori.

Nyirabambari bambaye impu munani-Ikigori.

Kigaruje ingogo kigaruje ingabo kirasharaje ku nyanja y'i Karagwe-Ikigori ku nzira.

Gikubise ingaru kibuguza ingabo-Ikigore kivuye mu mazu menshi.

Mama arusha nyoko kunogera inkanda-Umusambi - ikinyabwoya.

Ishenyi isenya urw'undi ihora mu rwugururiro-Umusambane.

Wavuka wari waterera cya mahangire ?-Umurunga.

Waterera Sebeya ntiwayiheza-Umurizo w'ihene. Nagutera ikiryabyose cyanywa amazi kigapfa-Umuriro.

Rutuku rwa Ndubaruba yari umugabo nuko yazize imbwa-Umuriro.

Ruhuga iratema imanga-Umuriro.

Ikiyongoyongo cya Nyirabayogoma kiruka ikijyepfo n'ikijyaruguru-Umuriro mu muyaga.

Aho wabereye iri waribonye he ?-Umurara w'uburo.

Mpagaze hano nkubita inkoni yanjye i Buzi-Umurabyo.

Mbonye umusore w'i Gisaka asomera igisate cy'umutsima-Umurabyo.

Nyiransibura i Burundi-Umurabyo.

Ni jye muzindutsi wa cyane nasanze umupfu atsibagura inzira.-Umunyorogoto.

Mfite ihene aho iziritse ntawe uhita atayiseguye-Umunyinya.

Kabutimbatimba kabunumanuma ku ngama ya Gahindiro-Umununi ku itabi.

Kazikure irya, kazikure ino kati ni izanjye na Runana-Umununi ku gicumucumu.

Kadiridiri ka Ndirimba hejuru ya Sandarubeti-Umuntu uri ku ipikipiki.

Sarupfu yikoreye Sarupfu yindi-Umuntu uri ku ipikipiki.

Nkubitiye uruti mu nkike ya ruguru ruhinguka i Nyarugenge-Umuntu ubara inkuru cyane.

Sogokuru aryoha aboze-Umuneke.

Icyo nashinga ntiwagishingura-Umubyindi.

Igira inyuma y'urugo nkuvumburire impongo itagira umurizo-Umubuyenge w'intosho.

Rukara rwa Nzambe yaturuka mu marembo wayacekwa-Umubirigi.

Naguze ikote nkivuka na n'ubu ntirirasaza-Umubiri w'umuntu.

Icwende ryanjye ribaye kure mba ngukoreyemo-Ukwezi.

Amabuye ya Nyarubuyenge wayabara ntiwayashobora-Ukwezi n'inyenyeri.

Ngira umurima w'ikibugabuga w'ikiyorero kimwe-Ukwezi ku ijuru.

Banga ingata mbange indi tujye kwikorera ka kaguru ka Dondi i Budaha-Ukuguru kw'imbaragasa.

Muzane akwuho mbahe agakoma-Ugutwi kw'imbeba.

Dupfunye tudupfunyike bene urugo bataraza-Udukongorwa tw'imisigati. 

Nta kamwe nta akandi ngere iyo !!-Udukongorerwa.

Fata akebo mfate akandi tujye gusoroma intagwira-Ubwoya bw'inka.

Ingobyi ngari ni yo impekera abana-Ubwato.

Nyabwiza mu mpinga-Ubwato.

Umwana w'umwami hejuru y'urupfu-Ubwato mu ruzi.

Rukara ipfukamanye n'urupfu-Ubwato mu ruzi.

Nagutera Rukara hejuru y'urupfu-Ubwato mu mazi.

Sine irarisha hejuru y'urupfu-Ubwato mu kiyaga.

Nubatse urugo hejuru y'urupfu-Ubwato mu kiyaga (mu ruzi)

Mfite ibiti imizi yabyo yakuze ijya hejuru, amashami yabyo areba hasi-Ubwanwa.

Imbere ndi imanzi inyuma ndi imanzi-Icyansi.

Muze tumupfunye bene umupfu baraje-Icyagumbwa.

Kashira amanga karakanyagwa-Icumu ryogosha umwami.

Ko uri muremure wakama ibere rya Rwego ?-Icebe ry'imbaragasa.

Imikara y'i Gasangi irabira rikarenga-Ibyiyone.

Rukara rwa Nyabicuma yaturuka hariya wayacekwa-Ibyiyone.

Data aranyishe data wacu arankiza-Ibuye ryica isuka irindi rikayigorora.

Makasi ihuye n'indi-Ibuye n'umutarimba.

Buguza ubugumya mbuguze ubuguzi tujye kubuguza ibuguma y'ihene i Bugoyi-Ibuguma y'imbeba.

Tabara ibibuno bya nyoko birenze urugo-Ibivumvuri.

Ubwo twicaye hano haraza umuntu aduhamagare-Ibitotsi.

Karuhura mukuru w'urupfu-Ibitotsi.

Akayuriyuri ka ntibazirikana inshuti y'urupfu-Ibitotsi.

Nyirakaruhura intumwa y'urupfu-Ibitotsi

Nyiracyiri ntacyahirira inyana-Ibisya by'umutwakazi.

Mpuye na Ruganzu yikoreye igitebo cy'inyama-Ibisunzu bya rusake.

Mfite abana ntiwamenya uwavutse mbere-Ibishyinga.

Ngiye mu rutoki abasirikare baramfata-Ibishokoro.

Nagukubita Dara-Ibiryo ku mbehe.

Nagutera ivanjiri-Ibiryo bihiriye isasita.

Nyiranduguru ingoma y'abashi-Ibirayi.

Bicinyigiri bya Bikangaga Bikondo byacuzwe n'abantu-Ibirago. Hagarara hakurya mpagarare hakuno duterane ibidashyika-Ibipfunsi.

Nyiraburemo bamurengeje urugo-Ibipfuko.

Ko uri mukuru wa kera wari wabona umwami w'amenyo abiri ?-Ibikingi by'irembo.

Nagutera Nyirahanga amenyo abiri.-Ibikingi by'amarembo.

Amenyo abiri-Ibikingi by'amarembo.

Ngira abana bagaturana ntibaramukanye-Ibikingi by'a


Hobe Nawe

152 Blog posts

Comments